Activitats

Donar suport a projectes diversos d’ajut social, tots ells amb el següent perfil:

-Independents

-De petita-mitjana dimensió

-Amb potencial de transformació